Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Samråd om sträckningsförslag genomfört under 2023

Mellan maj och september 2023 genomförde vi samråd för planerad luftledning mellan Fallviken och Horndal i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Under samrådsperioden hade fastighetsägare, allmänhet, myndighet, företag och annan intressent möjlighet att lämna yttrande med information om den planerade sträckningen för. I mars–april 2024 genomfördes ett kompletterande samråd på delar av sträckan.

Vad som händer efter samråd

Vi beaktar alla yttranden som kommer in. När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där vi även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor. Samrådsredogörelsen publiceras på webben.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Tidigare myndighetsdialog om utredningskorridorer

I en myndighetsdialog för Svenska kraftnät dialog med berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Innan myndighetsdialogen har en framkomlighetstudie genomförts för att identifiera potentiella utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras.

I och med myndighetsdialogen görs också utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering. Myndighetsdialog för  Fallviken–Horndal genomfördes under 2022. 

Vi söker tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga transmissionsnätsförbindelser

När vi valt en lämplig sträckning skickar vi en koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan.

Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Avtal och ersättning vid ny elförbindelse

När vi bygger nya elförbindelser behöver vi passera fastigheter som ägs av privatpersoner, kommuner eller andra organisationer.
Här informerar vi om vilka avtal som kan bli aktuella

Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer.
Mer information om vad lagen innebär