Vi planerar att förstärka transmissionsnätet mellan Ingelkärr i Ale kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Med den nya ledningen stärker Svenska kraftnät transmissionsnätet i Västra Götaland och ökar överföringskapaciteten i Göteborgsområdet.

Ledningen motverkar en flaskhals i handeln av el med Danmark och Norge

Ett av Sveriges åtaganden i EU är att bidra till goda förutsättningar för elhandel mellan medlemsländerna. Det är ytterligare en anledning till att vi behöver förstärka transmissionsnätet mellan Ingelkärr och Stenkullen eftersom denna del av transmissionsnätet är så svag att den redan i normalläget begränsar möjligheten till elhandel med södra Norge och Danmark. Enligt EU-regler är det inte tillåtet att interna svagheter någonstans i ett lands transmissionsnät får följder för ett fritt handelsflöde mellan länder. Den nya ledningen krävs för att vi ska klara dagens elhandel utan fysiska begränsningar, så kallade flaskhalsar.

Den planerade ledningen ska gå mellan Ale och Lerum

Den nya ledningen planeras mellan stationerna Stenkullen i Lerums kommun och Ingelkärr i Ale kommun, där en ny station kommer att byggas. Det är en sträcka på ungefär 2 mil. Ledningen kommer att byggas i form av en luftledning för växelström – samma teknik som det övriga svenska transmissionsnätet bygger på.

Nätet förstärks från Ingelkärr vidare upp till Skogssäter i ett separat projekt

2016 skickade Svenska kraftnät in en koncessionansökan för ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen. 2019 nekades Svenska kraftnät passage genom riksintresset Bredfjället - Väktorområdet och beslutade med anledning av detta att gå vidare med den södra delen av den planerade förstärkningen, från Stenkullen upp till Ingelkärr.

Genom att förstärka transmissionsnätet mellan Stenkullen och Ingelkärr uppfylls flera av projektets ursprungliga drivkrafter som är de mest tidskritiska. Eftersom Bredfjället – Väktorområdet ligger i den ursprungliga sträckningens norra del påverkar inte framkomlighetsproblematiken genom riksintresset tidplanen för Ingelkärr-Stenkullen.

Det som tidigare var projekt Skogssäter-Stenkullen kom istället att omfatta sträckan Ingelkärr-Stenkullen Förstärkningen vidare upp till station Skogssäter är fortfarande nödvändig och ska genomföras i ett nytt projekt som efter nya utredningar beräknas starta under senare delen av 2021.

 

Granskad