Med koncessionsansökan inskickad är Svenska kraftnäts samrådsperiod avslutad. Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in. Den information som har lämnats till Svenska kraftnät har utgjort ett viktigt underlag i arbetet med att hitta bästa möjliga sträckning för den nya kraftledningen.

Genomförda samråd

Mellan 2013 och 2016 har Svenska kraftnät samlat in synpunkter från berörda och studerat flera utredningskorridorer mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen i Västra Götaland. Följande samråd har genomförts i projektet.

  • Under våren 2013 hölls det första samrådet kring utredningsområdena för den planerade ledningen.
  • I november 2013 hölls ett skriftligt samråd med fastighetsägare som berörs av kompletterande utredningsområden.
  • Våren 2014 hölls andra samrådet om utredningsområdet.
  • Våren 2015 hölls ett skriftligt kompletterande samråd för sträckningen förbi tätorten i Ryd och Björkebäck.
  • Våren 2015 hölls ett skriftligt kompletterande samråd om den del av sträckningen som berör passagen av Göta älv, där ledningen sambyggs med Vattenfalls nuvarande ledning.

Samrådsredogörelser

Inkomna yttranden och Svenska kraftnäts kommentarer har sammanställts i samrådsredogörelser för respektive samråd.

Samtliga samrådsredogörelser finns som bilagor till MKB:n under sidan Dokument och kartor.

Läs mer om samrådsprocessen här

Granskad