Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu finns samrådsredogörelsen att läsa

Under senhösten 2019 genomfördes samråd för den elförbindelse som Svenska kraftnät planerar mellan kommunerna Sigtuna och Sollentuna. Nu finns samrådsredogörelsen att ta del av där vi svarat på alla inkomna yttranden.

Samrådsredogörelsen syftar till att beskriva samrådets genomförande, vad som framkommit under samrådet och redogöra för resultatet av Svenska kraftnäts ställningstagande avseende inkomna synpunkter.

Synpunkterna tillsammans med övrig information är viktiga för att vi ska kunna välja en slutlig placering för den nya luftledningen som innebär minsta möjliga påverkan för människors hälsa och för miljön.

Därutöver redogörs för hur miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) utvecklas och avgränsas utifrån inkomna synpunkter. Nu finns samrådsredogörelsen att läsa på sidan Dokument och kartor. Kontakta oss via e-post om du vill få redogörelsen hemskickad: odensala-overby@svk.se.

Vi vill tacka för alla yttranden och värdefulla synpunkter som inkommit i samrådet. Synpunkterna har genomgående varit konkreta och konstruktiva. Det underlättar för fortsatta arbetet med att hitta en framkomlig sträckning. Tack!

Utredningsarbetet fortsätter

Samrådet har resulterat i att fler utredningar behövs längs delar av sträckan, dels mellan Odensala och Slåsta men också mellan Måby och Skoby. Synpunkter som vi fått av Swedavia Arlanda airport leder till att vi behöver ändra stolparnas höjd mellan Måby och Skoby för att inte påverka Arlanda flygplats negativt.

När det gäller sträckan Odensala-Slåsta fick vi in synpunkter som gör att Svenska kraftnät vill genomföra ett kompletterande samråd för att undvika påverkan på befintlig bebyggelse. Vi kommer att informera när detta blir aktuellt. I övrigt görs möjliga justeringar inom utbyggnadsförslaget efter inkomna synpunkter.

Förtydligande kring fastighetsförvärv

Under samrådet ställdes många frågor om hur Svenska kraftnät resonerar när det kommer till att förvärva fastigheter. Vi vill därför förtydliga vad som gäller.

Utifrån det sträckningsförslag som samrådet gällde hade Svenska kraftnät identifierat tio bostäder som fanns i sträckningsförslagets närhet. Urvalet gjordes utifrån ett avstånd som räknats fram med underlag från prognoser om framtida strömlaster.

Vi kontaktade de tio berörda fastighetsägarna för att erbjuda en värdering av fastigheten. Värderingen ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om förvärv, vilket det är helt fritt till fastighetsägaren/-arna att ta ställning till. Det är alltså ett erbjudande och inget tvingande – alla som vill får bo kvar.