Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och remissvar

Kontakta registraturen för remissvar äldre än 2016.

Rapporter och remissvar

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Remissvar (153) Rapporter (268)

421 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Remissvar till Justitiedepartementet JU2020/04335 (PDF)

2021-01-21 1408 KB
Remissvar till promemorian Tidsfrister och kontaktpunkter for att främja produktion av förnybar energi (PDF)

2021-01-18 962 KB
Remissvar från Svenska kraftverk på Boverkets rapport (PDF)

2021-01-07 380 KB
Remissvar huvudbetänkande av Öppen datautredningen Innovation genom information, SOU 2020:55 (I2020/02346) (PDF)

2021-01-07 1986 KB
Remissvar promemorian Särskilt investeringsutrymme elnätsverksamhet investeringar i ökad nätkapacitet (PDF)

2021-01-07 688 KB
Krafttransformatorer och shuntreaktorer - Förslag på förlustvärdering för Svenska kraftnät (PDF)

2020-12-28 1598 KB
Kortsiktig marknadsanalys 2020 (PDF)

Simulering och analys av kraftsystemet 2021-2025

Presentation - en sammanfattning av Kortsiktig marknadsanalys 2020 (pdf, 1,6 MB)

2020-12-17 5309 KB
Ansökan om undersökningstillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (PDF)

2020-11-17 671 KB
En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29) (PDF)

2020-10-22 568 KB
Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer (PDF)

2020-09-09 656 KB
Remissvar Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67) (PDF)

2020-06-15 848 KB
Kortsiktig marknadsanalys 2019 (PDF)

Simulering och analys av kraftsystemet 2020-2024.

2020-06-10 4289 KB
Swedish interconnectors monitoring report no. 17 (pdf) (PDF)

Endast på engelska.

2020-06-04 7694 KB
Remissvar avseende rapporten ”Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter” (PDF)

2020-06-03 4400 KB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2020 (PDF)

2020-06-01 7433 KB
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (PDF)

2020-04-30 414 KB
Solutions report 2020 (PDF)

Endast på engelska.

2020-04-28 10874 KB
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019 (PDF)

2020-04-22 1405 KB
Transmission capacity available to the market Q4 2019 (PDF)

2020-04-08 5947 KB
Yttrande undersökningstillstånd kontinentalsockeln exportkabel Skåne havsvindkraftpark Näringsdepartementet (PDF)

2020-04-07 983 KB
Yttrande undersökningstillstånd kontinentalsockeln exportkabel Gotland havsvindkraftpark Näringsdepartementet (PDF)

2020-04-07 701 KB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan (PDF)

2020-03-30 103 KB
Verksamhetsplan med investerings-och finansieringsplan 2021-2023 (PDF)

.

2020-03-03 5187 KB
10-year development plan 2020-2029 (PDF)

På engelska.

2020-02-25 4116 KB
Swedish interconnectors monitoring report no. 16 (PDF)

Endast på engelska.

2020-02-13 14496 KB
Dammar och dammteknik (PDF)

En introduktion.

2020-01-13 7763 KB
Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess (PDF)

2019-12-19 363 KB
Systemutvecklingsplan 2020-2029 (PDF)

En statusuppdatering om läget i kraftsystemet.

2019-12-19 29888 KB
Remissvar Förordning om miljö och trafiksäkerhetskrav.pdf (PDF)

2019-12-18 447 KB
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation (PDF)

2019-12-12 356 KB
Infrastrukturdepartementets remiss (I2019-00922-E) av Mindre aktörer i energilandskapet förslag med effekt (SOU 2018-76). (PDF)

2019-11-25 1900 KB
Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019.34). (PDF)

2019-11-11 1397 KB
Ändring i krisberedskapsförordningen. (PDF)

2019-11-07 369 KB
Betänkandet (SOU 2019.30) Moderna tillståndsprocesser för elnät, dnr. I2019/01809/E. (PDF)

2019-10-30 12024 KB
Beskrivning av systemansvaret för överföringssystemet och dess innebörd (PDF)

.

2019-10-08 3684 KB
Ekonomistyrningsverkets förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd. (PDF)

2019-10-02 781 KB
Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. (PDF)

2019-09-30 982 KB
Transmission capacity available to the market Q2 2019 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-09-30 6151 KB
Svar om överföringssystemet i arbetet med uppdatering av svensk lagstiftning i och med ren energi paketet (CEP) (PDF)

2019-09-27 3684 KB
Nordic Grid Development Plan2019 (PDF)

Rapporten från de fyra nordiska TSO:erna, beskriver de främsta drivkrafterna för de stora förändringar som det nordiska kraftsystemet genomgår samt planerade och pågående projekt som genomförs för att möta utmaningarna som följer av förändringarna i kraftsystemet.

2019-08-22 18274 KB
Technical Requirements for Fast Frequency Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area (PDF)

Gemensam rapport från de nordiska systemoperatörerna med beskrivning av de tekniska kraven och förkvalificering för Fast Frequency Reserve, så kallad FFR.

2019-07-05 1169 KB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2018/2019 och 2019/2020 (PDF)

2019-06-30 10990 KB
Motiveringsrapport för aktivering av avhjälpande åtgärd (PDF)

Begränsning av dimensionerande felfall för att upprätthålla driftsäkerheten avseende transient frekvensstabilitet i det Nordiska kraftsystemet.

2019-06-24 626 KB
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige. Världens utmaning-världens möjlighet (SOU 2019.13) (PDF)

2019-06-20 969 KB
Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (PDF)

2019-06-18 362 KB
Svenska kraftnäts synpunkter på Finansdepartementets förslag på förändringar (PDF)

2019-06-17 383 KB
Ny kärntekniklag — med förtydligat ansvar (SOU 2019.16). (PDF)

2019-06-11 364 KB
Remiss avseende Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (PDF)

2019-06-11 380 KB
Transmission capacity available to the market Q1 2019 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-05-07 5811 KB
Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet (I2019/01128/E) (PDF)

2019-05-06 367 KB
Svenska kraftnäts risk-och sårbarhetsanalys 2018 (PDF)

2019-05-06 2598 KB
Transmission capacity available to the market Q4 2018 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-04-29 6101 KB
Transmission capacity available to the market Q3 2018 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-04-29 6078 KB
Yttrande angående föreslagen nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad och Svenska kraftnäts roll. (PDF)

2019-03-28 3248 KB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan (PDF)

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2018 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2019-03-28 1521 KB
Betänkandet (SOU 2018.82) Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. (PDF)

2019-03-27 1567 KB
Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019. (PDF)

2019-03-26 536 KB
Kärnkraftens roll i kraftsystemet (PDF)

Möjligheter och begränsningar vid förändrad kärnkraftproduktion.

2019-03-20 3591 KB
Swedac förslag till föreskrifter map funktionskrav på elmätare (SWEDAC 2019-2363) (PDF)

2019-03-19 893 KB
Svenska kraftnäts synpunkter på Uppdrag att kartlägga kända effekter av den årliga tidsomställningen (2018.107-5) (PDF)

2019-03-07 870 KB
Remissvar avseende Översyn av beredskapszoner (PDF)

2019-03-06 386 KB
Verksamhetsplan inkl.investerings- och finansieringsplan 2020-2022 (PDF)

2019-02-26 4687 KB
Ei mätningsföreskrift om funktionskrav (Ei 2018-102313). (PDF)

2019-02-25 1671 KB
Meddelande från Kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (PDF)

2019-02-14 444 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 15 (PDF)

Endast på engelska.

Swedish interconnectors report no.15 - appendices.zip (xlsx, 10,1 MB)

2019-01-31 20355 KB
Långsiktig marknadsanalys 2018 (PDF)

 

2019-01-31 4600 KB
Kortsiktig marknadsanalys 2018 (PDF)

 

2019-01-31 4229 KB
Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44 (PDF)

2019-01-31 871 KB
Svenska kraftnäts synpunkter på Ekonomistyrningsverkets rapport Redovisning och värdering av statliga hel- och delägda företag. (PDF)

2019-01-21 367 KB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram (PDF)

2019-01-21 802 KB
Strålsäkerhetsmyndighetens avgiftsnivåer 2019.pdf (PDF)

2018-12-14 358 KB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av el (dnr.2018-102433). (PDF)

2018-11-22 380 KB
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018.31). (PDF)

2018-11-19 500 KB
Remissvar med anledning av betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1. Att underlätta efterföljande planering (SOU2018:46) (PDF)

2018-11-05 1425 KB
Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015.2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation (PDF)

2018-10-31 343 KB
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster (PDF)

2018-10-29 1228 KB
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning” (PDF)

2018-10-29 730 KB
Betänkandet ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses. (PDF)

2018-10-04 3188 KB
Svenska kraftnäts svar på Ekonomistyrnings verkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (PDF)

2018-10-02 324 KB
Svenska kraftnäts svar på Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft (PDF)

2018-09-28 1712 KB
Energimarknadsinspektionens rapport Ei R20i8:o6 Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (del 1) (PDF)

2018-09-20 4306 KB
Svenska kraftnäts svar på Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03) (PDF)

2018-09-18 330 KB
Remiss ”Att möte kommunikationspåverkan - Handbok för kommunikatörer”, diarienummer 2017-07261 (PDF)

2018-09-14 503 KB
Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet (PDF)

2018-09-03 527 KB
Komplettering av samråd gällande aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion (PDF)

2018-08-30 1000 KB
Aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion. (PDF)

2018-08-30 774 KB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län (D 2017.128-536). (PDF)

2018-08-23 350 KB
Svar på samråd om förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar (PDF)

2018-08-20 4783 KB
Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet (PDF)

Delrapport 1 av regeringsuppdrag – klassificering och tillsyn.

2018-08-09 406 KB
Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018.26) (PDF)

2018-08-06 459 KB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2017/2018 och 2018/2019 (PDF)

2018-07-02 9404 KB
Slutrapport pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager (PDF)

Denna rapport beskriver och utvärderar ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager som Svenska kraftnät genomfört tillsammans med Fortum. Projektets syfte var att testa nya flexibilitetsresurser som frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D).

2018-06-29 836 KB
Final report pilot project in demand response and energy storage (PDF)

This report describes and evaluates a pilot project in demand response and energy storage conducted by Svenska kraftnät together with Fortum. The purpose of the project was to test new flexibility resources for the frequency controlled disturbance reserve (FRC-D).

2018-06-29 1049 KB
Transmission capacity available to the market - Report Q1 2018 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-06-19 573 KB
Remiss från Havs- och vattenmyndighetens remiss om förslag om revidering av föreskrifter HVMFS 2013-19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. (PDF)

2018-06-14 562 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition April 30th 2018 (PDF)

2018-06-05 314 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition May 23rd 2018 (PDF)

2018-06-05 803 KB
Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgifts- behandling (SOU 2017.97). (PDF)

2018-05-24 348 KB
Betänkande 2017/18:URF2, Översyn av Riksrevisionen-slutbetänkande (PDF)

2018-05-23 746 KB
Rapport och vägledning: Branschens hantering av automatisk och manuell återinkoppling av utlösta ledningar (PDF)

2018-05-23 143 KB
Granskad