Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Kompletterande samråd pågår till 22 april 2024

Kompletterande samråd pågår till 22 april för område inom Grönviken–Fallviken och Fallviken–Horndal. Vi genomför kompletterande samråd på grund av att det under föregående samråd, maj–september 2023, kom in ett yttrande med information om en forskningsanläggning i tänkt ledningsgata. Det innebär att en ny luftledning inte kan byggas inom den korridor vi föreslagit. Förutom informationen om forskningsanläggningen, har den tänkta placeringen av planerad kraftstation ändrats vilket också gör att vi behöver justera ledningsgatan. 

Du hittar samrådsunderlag inklusive karta här.

Hur du lämnar yttrande

Skicka dina yttrande via e-post eller via post till Svenska kraftnät. Ange alltid diarienummer 2022/77 i brevet eller i ämnesraden för e-post.

  • Postadress: Svenska kraftnät 
    Registrator, dnr 2022/77
    Box 1200 
    172 24 Sundbyberg
  • E-post: registrator@svk.se, ange dnr 2022/77 i ämnesraden

Sista datum att lämna yttrande är 22 april.

Samråd om sträckningsförslag genomfört under 2023

Mellan 8 maj och 1 september genomförde vi samråd för planerad luftledning mellan Grönviken och Fallviken i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Under samrådsperioden hade fastighetsägare, allmänhet, myndighet, företag och annan intressent möjlighet att lämna yttrande med information om den planerade sträckningen för. Du hittar samrådsunderlag med sträckningsförslag och kartor i pdf på sidan Dokument och kartor. Sista dag att lämna yttrande var 1 september 2023.

I samband med samrådsperioden genomförde vi öppet hus vid tre tillfällen, i Sala, Hofors och Ockelbo.

Samrådsportal med interaktiv karta Öppnas i nytt fönster

Vad som händer efter samråd

Vi beaktar alla yttranden som kommer in. När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där vi även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor. Samrådsredogörelsen publiceras på webben.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Tidigare myndighetsdialog om utredningskorridorer

I en myndighetsdialog för Svenska kraftnät dialog med berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten. Innan myndighetsdialogen har en framkomlighetstudie genomförts för att identifiera potentiella utredningskorridorer, bredare områden för vilka inom den nya förbindelsen kan placeras.

I och med myndighetsdialogen görs också utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering. Myndighetsdialog för  Grönviken–Fallviken genomfördes under 2022. 

Vi söker tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga transmissionsnätsförbindelser

När vi valt en lämplig sträckning skickar vi en koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan.

Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Avtal och ersättning vid ny elförbindelse

När vi bygger nya elförbindelser behöver vi passera fastigheter som ägs av privatpersoner, kommuner eller andra organisationer.
Här informerar vi om vilka avtal som kan bli aktuella

Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer.
Mer information om vad lagen innebär

Personuppgifter

Svenska kraftnät behandlar personuppgifter i samband med samråd och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt ansökan om koncession. Uppgifterna behandlas som en följd av en rättslig förpliktelse och/eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med samrådet kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning för samrådet, framtagandet av MKB:n och ansökan om koncession.

Svenska kraftnät sammanställer en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller de personuppgifter (namn) som inkommit i samband med att yttrande skickats in samt sammanfattning av det som yttrats och Svenska kraftnäts bemötande. Samrådsredogörelsen är allmänt tillgänglig. Den delas med de som deltagit i samrådet och publiceras på Svenska kraftnäts webbplats. Den skickas även till Energimarknadsinspektionen vid ansökan om koncession.

Ytterligare information om hur Svenska kraftnät hanterar personuppgifter hittar du här. 

Där hittar du också information om dina rättigheter, hur du kan framföra klagomål och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.

Granskad