Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar

Följ projektet via

Här hittar på svar på vanliga frågor för Skogssäter–Kilanda. Frågorna som besvaras på sidan är i huvudsak inkomna i samband med det digitala informationsmötet som Svenska kraftnät genomförde 4 maj 2021.

Hur lång blir sträckan totalt?

43 km, precis som idag. 

När är projektet klart?

Den förnyade ledningen ska vara i drift 2030 enligt nuvarande tidplan.

När kommer markundersökningar att göras vid stolpplatserna?

Markundersökningarna inleds i maj 2021

Kommer ledningsgatan att bli bredare i samband med förnyelsen?

Ledningen förnyas i befintlig sträckning och befintlig ledningsgata. Det kommer inte ske någon systematisk breddning av ledningsgatan. Däremot kan en viss breddning bli aktuell för att jämna ut ledningsgatans bredd så den blir konstant. Så i praktiken så kommer ingen breddning ske annat än marginellt på vissa platser.

Vad har fastighetsägare för möjlighet att påverka ledningssträckan och stolparnas placeringar?

Ledningen förnyas i befintlig sträckning och inom ramen för befintlig koncession. Därmed är sträckan i princip redan bestämd och kommer efter förnyelsen att se ut som den gör idag. Inom ramen för koncession finns en viss vingelmån som medger att stolpplaceringar kan förskjutas något på bredden om det är fastighetsägarens önskemål. Därmed kan marginella justeringar av sträckningen bli aktuella, förutsatt att en sådan justering inte påverkar motståenden intressen.

Det pågår ett arbete med att kontakta fastighetsägare som kommer att beröras av stolpplaceringar. I det första skedet har fastighetsägare där vinkelstolparna ska placeras kontaktats. Därefter kommer kontakter att tas med ägare av fastigheter där raklinjestolpar planeras. Så har ni ännu inte kontaktas kommer ni att göra det. Ni är alltid välkomna att kontakta oss som arbetar i projektet eller vår kontaktperson för dialog om stolpplaceringar på  er fastighet.

Vad vänder jag mig om jag vill yttra mig eller framföra synpunkter?

Vi tar gärna emot önskemål eller synpunkter för hur arbetet, och främst stolparnas placeringar, kan anpassas efter fastigheternas önskemål. Ambitionen är att hitta stolpplacering som är acceptabla för fastighetsägaren. Men enskilda önskemål behöver vägas mot andra intressen som andra fastigheter, byggbarhet, ekonomisk rimlighet, natur- och kulturvärden m.m. 

Hur kan fastighetsägaren överklaga ett förslag eller beslut?

Det beror på vilket beslut. Koncessionsbeslutet kan överklagas till regeringen. Ledningsrätten kan överklagas till mark- och miljödomstolen och i beslutsfattandet av stolpplacering för vi gärna en dialog med berörda fastighetsägare.

Varför gräver ni inte ned ledningen?

Svenska kraftnät ser alltid över olika alternativ för hur en förstärkning av nätet eller en förnyelse ska göras på bästa sätt. Då markförläggning av växelström är tekniskt problematisk, flera gånger dyrare och har sämre livslängd jämfört med en luftledning kan det i regel avfärdas på ett relativt tidigt stadium. För den specifika ledningen som går parallellt med befintlig luftledning skulle en markkabel, som har mindre motstånd (impedans), medföra att elen skulle koncentreras till kabeln och göra den överhettad. Det är därför inte tekniskt möjligt att förnya ledningen som kabel och därför inget som har utretts vidare.

Varför används inte likström (HVDC) som kan markförläggas istället för växelström i luftledning?

Ett överföringssystem bestående av växelströmsförbindelser fungerar ledningarna som automatiska reserver för varandra. När en ledning tas ur bruk, vid fel eller för reparation, överförs den ström som passerade den felaktiga ledningen automatiskt och direkt till andra växelströmsledningar på ett förutsägbart sätt.

Med likströmsförbindelser sker inte denna övergång direkt och automatiskt, utan kräver ett ingripande av likströmslänkens styrsystem som oftast initieras manuellt. Den fördröjningen ökar risken för överbelastningar och strömavbrott vid fel. Av det skälet kan likström inte ersätta växelströmsledningar, utan enbart komplettera dem i särskilda fall. Om den ålderstigna 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Kilanda skulle ersättas med likströmsförbindelse skulle ledningens syfte inte uppfyllas och behovet av växelströmsledningen kvarstår.

Varför behövs ingen ny koncession?

Ledningen förnyas i befintlig sträckning och kan göras inom ramen för befintlig koncession. Tillståndsprocessen i ett modernt förlängningsärende skiljer sig inte från tillståndsprocessen för nya ledningar enligt Miljöbalken (MB). Men enligt gällande lagstiftning för när ansökan om förlängning för Skogssäter-Kilanda som ursprungligen skickades in 1990-talet, dvs. innan Miljöbalken fanns, så kan finns ett pågående förlängningsärende av koncessionen. Därför behövs ingen ny koncession ansökan för förnyelsen av ledningen.

Varför hålls inget samråd?

Tillståndsprocessen i ett (modernt) förlängningsärende skiljer sig inte från tillståndsprocessen för nya ledningar enligt Miljöbalken (MB) och därmed finns kav på samråd. Men enligt gällande lagstiftning för när ansökan om förlängning för Skogssäter-Kilanda som ursprungligen skickades in 1990-talet, dvs. innan Miljöbalken fanns, så ingår inte krav på formella samråd som en del av processen och ansökan ska bedömas enligt dåvarande lagstiftning. Det innebär inte att vi inte eftersträvar en dialog och kommer att samla in synpunkter för stolparnas placeringar.  

Kommer magnetfälten öka i samband med ombyggnationen?

Nej

Vad är gränsen för magnetfält vid bostäder?

Vi följer rekommendationer från strålsäkerhetsmyndigheten och enligt rekommendationerna finns det inget gränsvärde. Utgångspunkten är en försiktighetsprincip om att förhöjda magnetfält ska undvikas om det kan göras till rimliga kostnader och åtgärder. Eftersom ledningen redan finns där idag är vår ambition att magnetfälten inte ska öka i och med förnyelsen.

Är det aktuell med "speciella" stolptyper för att hålla nere magnetfältet vid fastigheter?

Vid fastigheter där magnetfältet beräknas bli för högt kan det bli aktuellt med åtgärder, som kompaktstolpar, för att begränsa magnetfältet till acceptabla nivåer. Det är ett utredningsarbete som pågår.

Hur gör jag om jag har frågor om magnetfält?

Kontakta oss som arbetar i projektet. Kontaktuppgifter finns på projekts webbplats www.svk.s/skogssater-kilanda

Vilken hänsyn tar ni till natur- och kulturvärden?

Vi utför inventeringar av natur- och kulturvärden längs med hela sträckan för att lokalisera kända och identifiera nya naturvärden att ta hänsyn till. I första hand försöker vi undvika att påverka höga naturvärden i planeringen av sträckning och stolpplaceringar. I andra hand vidtar vi skyddsåtgärder av olika slag och i tredje hand kan dispens sökas om en påverkan är oundviklig.

Kommer eventuella ersättningar att utgå ifrån värdeförändringar i samband med förnyelsen eller utifrån värdet om en ledning inte funnits på platsen?

Ledningen Skogssäter-Kilanda har funnits på platsen sedan 1950-talet och förutsättningarna kommer generellt sett att vara oförändrade efter förnyelsen. De ersättningar som kommer att betalas ut gäller eventuellt nya markanspråk som kan tillkomma samt om förnyelsen skulle innebära en värdeminskning på fastigheten. Vi ersätter alltså utifrån värdeförändringar i samband med förnyelsen och inte utifrån markens potentiella värde utan ledningens existens.

Kommer det att anslutas mer vindkraft till ledningen?

Ledningen förnyas med anledning av att den sin tekniska livslängd och behöver ersättas. Det finns idag inga konkreta planer på att ansluta ny vindkraftsproduktion till ledningen. 

Kan det bli aktuellt att bygga den nya 400 kV-ledningen som planeras mellan Skogssäter-Ingelkärr (tidigare Skogsster-Stenkullen) parallellt med Skogssäter-Kilanda?

Ett omtag har gjorts för den planerade förstärkningen mellan Skogssäter och Ingelkärr och projektet befinner sig nu i utredningsfas. Därefter ska projektet startas upp i slutet av 2021 med en ny tillståndsprocess och samråd innan en sträckning kan bestämmas för Skogssäter-Ingelkärr. Det är därför för tidigt att svara på hur den sträckningen kan komma att se ut. Men förlägga den nya ledningen parallellt eller utmed Skogssäter-Kilanda har tidigare utretts och avfärdats då alternativet inte bedömts framkomligt med anledning av att det skulle medföra för stor påverkan på bostäder i området. Det finns inga skäl till att en annan bedömning skulle göras i omtaget av Skogssäter-Ingelkärr och därför kan ett sådant alternativ inte ses som aktuellt. Mer information om Skogssäter-Ingelkärr och omtaget i det projektet finns att läsa här:

https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/ingelkarr-stenkullen/utredning/projektets-omfattning-andras-till-ingelkarr-stenkullen/

 

Granskad