Vanliga frågor

20 frågor inom Alla frågor

 • Hur ser processen ut för att välja sträckning?

  Svar

  Vi arbetar för att placera en ny ledning där den sammantaget får så liten påverkan som möjligt. Vår strävan är att alltid ta så stor hänsyn som möjligt till boendemiljöer, natur- och kulturvärden etc. Samtidigt måst... Läs mer
 • Hur väljer ni sträckning för en ny elförbindelse?

  Svar

  Vi gör en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget ger minst negativ påverkan på boendemiljöer och natur- och kulturmiljövärden. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger stor negativ påve... Läs mer
 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad ... Läs mer
 • Vad är ett samråd?

  Svar

  Det är en process för att informera allmänhet och andra berörda aktörer om våra utbyggnadsplaner där de har möjlighet att skicka in yttranden till Svenska kraftnät. Vi samråder med berörda fastighetsägare, myndighet... Läs mer
 • Hur lämnar jag synpunkter?

  Svar

  Skriftligt via e-post till registrator@svk.se. Du kan också skicka synpunkter per post till ansvarig handläggare. Ange alltid det diarienummer som samrådet avser. Mer information om samråden i våra projekt hittar du... Läs mer
 • Vilka kan lämna synpunkter?

  Svar

  Alla som vill är välkomna att lämna information och synpunkter på våra utbyggnadsplaner.
 • När kan jag lämna synpunkter?

  Svar

  Du kan lämna in dina synpunkter fram till att vi lämnar in koncessionsansökan,det vill säga ansökan om tillstånd. Du har störst chans att påverka om dulämnar synpunkter under den period då vi presenterar ett nytt sa... Läs mer
 • Var hittar jag svar på mina synpunkter?

  Svar

  I den samrådsredogörelse som vi publicerar här på webben en tid efter samrådet finns en sammanställning av alla synpunkter och våra svar på dessa. Du får alltså inte ett personligt svar via e-post eller post.
 • Hur informerar ni berörda under samrådet?

  Svar

  Det gör vi vanligtvis genom informationsutskick, annonsering i tidningar och här på webben. Som en del av samrådsprocessen har vi ofta öppna hus eller informationsmöten i de områden där vi planerar elförbindelsen. D... Läs mer
 • Vilken ersättning kan jag få som fastighetsägare och väghållare?

  Svar

  När vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren rätt till ersättning. Ersättningen utgår ifrån expropriationslagstiftningen och innebär att man som fastighetsägare ska ha samma ekonomiska stäl... Läs mer
Granskad