Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Den behövs för att stärka Stockholmsregionens elnät och möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Överby–Beckomberga är en av flera förstärkningar som vi planerar i de västra delarna av Stockholm för att trygga elförsörjningen i takt med att Stockholmsregionen växer. Elförbindelsen planeras för 400 kilovolt (kV) och ersätter en nuvarande 220 kV-ledning i Sollentuna och Stockholm.

Förbindelsen bidrar till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Överby–Beckomberga innebär att kapacitet höjs i elnätet och bidrar till att upprätthålla driftsäkerheten i elnätet, både vid normal drift och i samband med fel och underhållsarbeten. Därmed minskar risken för elavbrott i nätet. Möjligheten att göra planerade avbrott på transmissionsnätet förbättras också utan att andra elförbindelser överbelastas.

Pågående utredning och samrådsprocess

Vi har utrett flera områden för var den nya elförbindelsen skulle kunna byggas, så kallade utredningskorridorer (breda stråk). Efter samråd med berörda myndigheter, kommuner, fastighetsägare och andra aktörer har vi valt en utredningskorridor som inledningsvis planeras som luftledning för att sedan övergå till kabel i mark. Under hösten 2020 genomförde vi samråd om ett sträckningsförslag inom denna utredningskorridor samt bedömd miljöpåverkan. Ett kompletterande samråd med nya sträckningsförslag för markkabel genomförs våren 2021. 

Preliminär byggstart

I dagsläget beräknar vi kunna börja bygga den nya elförbindelsen tidigast 2023/2024. Tid för byggstart är beroende av om och när koncession (tillstånd) meddelas samt när vi får övriga tillstånd som behövs.

 

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd om flera utredningskorridorer Våren 2017
Kompletterande samråd om två tillkommande utredningskorridorer för luftledning samt två delsträckor för markkabel Hösten 2018
Samråd om sträckningsförslag Hösten 2020
Förprojektering och natur- och kulturinventeringar Våren 2019
Samråd om ett sträckningsförslag Hösten 2020
Energimarknadsinspektionen (Ei) behandlar ansökan om koncession (tillstånd) 2021-2023
Preliminär byggstart (byggstart är beroende av om och när koncession meddelas) 2023/2024
Elförbindelsen i drift 2026/2027

 

 

Granskad