Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Skanstull

Elnätet förstärks i Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse mellan stationerna Anneberg och Skanstull. Den är planerad i en tunnel från Danderyd i norr, under Stockholms innerstad, till söder om Skanstull. Det är en av många förstärkningar som görs av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Det händer i Anneberg – Skanstull

Upphandling omgivningspåverkan kabeltunnel Anneberg-Skanstull

Svenska kraftnät ska bygga en tunnel för elkablar mellan Anneberg, Danderyds kommun, och Skanstull, Stockholms kommun. Enligt tidsplan kommer entreprenadarbeten att utföras under andra halvan av 2019 till 2023. Inför starten av entreprenadarbetena är Svenska kraftnät i behov av en mät- och besiktningsorganisation som har som uppdrag att övervaka projektets omgivningspåverkan från tunnelborrning, mark- och sprängningsarbeten med mera. Upphandlingens syfte är att upphandla en leverantör som kan tillhandahålla hela denna organisation. Länk till information om upphandling och upphandlingsdokument: https://www.e-avrop.com/svk/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=41402

Markupplåtelseavtal reglerar skyldigheter, rättigheter och ersättning

För att bygga en tunnel under en fastighet är målsättningen ett godkännande från berörda fastighetsägare. Därför tecknas markupplåtelseavtal som reglerar såväl fastighets- som ledningsägarens rättigheter, skyldigheter och ersättning. Avtalet, som sedan ligger till grund för ledningsrätt, ger ledningsägaren rätt att bygga en tunnel där fastigheten är belägen.

Avtal med entreprenör för Anneberg-Skanstull

Avtal med Hochtief Implenia JV

Svenska kraftnät har tilldelat tunnelentreprenaden för projekt Anneberg-Skanstull till konsortiet Hochtief-Implenia JV. Projektet är en utveckling av stamnätet för att möta Stockholmregionens allt växande behov av el och trygga elleveranser.

Filmen om en tunnel med elkablar under Stockholm

Stockholm växer med närmare 40 000 personer och ett stort antal företag varje år. Fler människor och fler hus betyder ett ökat behov av el – och ett ökat behov av att bygga ut elnätet. Se animeringen om var, hur och varför Stockholm behöver en tunnel med elkablar.

Skyltar vid Station Anneberg

Nu sitter de nya skyltarna uppe invid den cykelväg som går förbi Danderyds golfklubb och transformatorstationen i Anneberg. Skyltarna är ett pilotprojekt för att prova ett nytt visuellt uttryck för att informera om Svens...

Miljödom och koncession för den intresserade

För den intresserade finns möjlighet att ta del av miljödom och koncession för projekt Anneberg-Skanstull. De offentliga handlingarna kan begäras ut från Nacka Tingsrätt och Energimarknadsinspektionen.

Projektet startar ny digital kanal

Välkommen in hos oss på Facebook. Snabb, tillgänglig och ”lättuggad” information om varför Stockholm behöver en tunnel med kablar och om behovet av el för att Stockholm ska fungera.

Kontrollprogram för miljökoll

Med färdiga tillstånd för nätkoncession och vattenverksamhet blir tidpunkten för byggstart i Anneberg-Skanstull mer säker. Fortfarande kvarstår entreprenadupphandling, byggnation av tunnelborrmaskin och mycket annat.

Anneberg-Skanstull går mot byggstart

Regeringen har den 18 januari 2018 beslutat att avslå överklaganden gällande nätkoncession för en 400 kV ledning från Anneberg till Skanstull i Danderyds, Solna och Stockholms kommuner. Det innebär att Energimarknadsinspektionens tidigare beslut att meddela nätkoncession ligger fast.

HD har fattat beslut för Anneberg-Skanstull Tunnel

Högsta Domstolen beslutade den 17 november att inte meddela prövningstillstånd i mål om tillstånd till bortledning av grundvatten från tunnelanläggning City Link etapp 2. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därm...

Nätkoncession överklagad

Det beslut om nätkoncession som i juni 2017 meddelades från Energimarknadsinspektionen är överklagat till Högsta Domstolen.

Pågående tillståndsprövning

Tillståndsprövning för den nya elförbindelsen Anneberg–Skanstull pågår i Mark- och miljööverdomstolen och vid Energimarknadsinspektionen.

Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen

Som en del av tillståndsprocessen var det i slutet av augusti dags för huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen där både Svenska kraftnät och ombud/sakägare framförde sin talan om den planerade tunneln.

I vår ansöker vi om tillstånd

Efter en längre tids utredning och samrådsprocess kommer vi under våren att ansöka om tillstånd om att få bygga. Just nu pågår arbete med att färdigställa ansökningshandlingar för koncession (tillstånd) och miljödom.

Intensiva markundersökningar under 2013 och 2014

Drygt tusen provborrningar på 30–100 meters djup har gjorts i ett brett område längs den planerade City Link-tunneln för att närmare studera tunnelsträckningen. Genom att kontrollera berg- och markförhållanden noga har vi fått en bra bild av vilken påverkan tunneln kan ge under både byggnation och drift. Hydrogeologiska undersökningar har också gett oss värdefull information om hur tunnelarbetet påverkar grundvattnet.

Kompletterande samråd om City Link etapp 2

Svenska kraftnät har tagit fram ett utbyggnadsförslag för den andra etappen av elförbindelsen City Link inom projektet Stockholms Ström. Nu vill vi få in fler synpunkter i ett kompletterande samråd för den södra delen av sträckan.

Kompletterande samråd om City Link etapp 2

Svenska kraftnät har tagit fram ett utbyggnadsförslag för den andra etappen av elförbindelsen City Link inom projektet Stockholms Ström. Vi vill nu få in synpunkter i ett kompletterande samråd för den södra delen av sträckan.

Samråd om City Link etapp 2

Svenska kraftnät har tagit fram ett utbyggnadsförslag för den andra etappen av elförbindelsen City Link inom projektet Stockholms Ström. Som en del av samrådet välkomnar vi till öppna hus i början av mars.

Nu startar provborrningar för City Link etapp 2

I januari börjar provborrningarna längs den planerade tunnelsträckan för City Link etapp 2 inom projektet Stockholms Ström. Undersökningen kommer att ge underlag för vidare utredning och tillståndsprocess.

Förstudie för City Link, etapp 2

City Link är den viktigaste delen av Stockholms Ström som kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet. En förstudie har tagits fram för etapp 2 av City Link. Etapp 2 är en kraftledningstunnel som ska byggas mellan Anneberg i Danderyd och Mårtensdal i södra Hammarbyhamnen.

Beslut om ny elnätsstruktur i Stockholm

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat att genomföra projektet Stockholms Ström. Projektet syftar till att ge den växande Stockholmsregionen ett elnät med förbättrad struktur och ökad driftsäkerhet. Med den förändrade nätstrukturen kan cirka 15 mil luftledningar rivas.

Sprängning av starttunnel i Anneberg

Nu har startskottet gått i projekt Anneberg-Skanstull. De första metrarna för en starttunnel har sprängts. Tunneln behövs för att etablera tunnelborrmaskinen inför borrstart i februari 2020.

Anneberg-Skanstull Tunnel går mot byggstart – se filmen!

Snart finns vår entreprenör JV HOCHTIEF Implenia på byggarbetsplatsen i Danderyd. De kommer att sätta upp byggbodar och förbereda för el och vatten. Under året sprängs en kort starttunnel inne i berget vid station Anneberg. Beräknad borrstart av tunneln är i början av 2020.

Fakta om Anneberg – Skanstull

Sträcka: Från station Anneberg i Danderyd till station Skanstull, söder om Hammarbykanalen i Stockholm
Längd: cirka 13,4 km
Teknik: växelström, 400 kV kablar i tunnel
Tunnelns diameter: 5 meter
Tunnelns maxdjup: cirka 100 meter

 

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd 2012–2015
Byggstart Preliminärt 2019
Byggtid Cirka 7 år för tunneldrivning och installationer

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet förstärks och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät i ett femtiotal projekt. Dessa samordnas genom projekt Stockholms Ström. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Granskad